C# Matematiksel Metotlar

C# programlama dilinde hazır metotlar içinde matematiksel metotlar bulunmaktadır. Bu metotlar Math sınıfını kullanmaktadır. Matematiksel metotlar bazı işlemleri daha kısa sürede ve kolayca yapabilmek için tasarlanmıştır. Bu metotlardan bazıları:

 • Abs( )
 • Min( )
 • Max( ) 
 • Pow( ) 
 • Round( )
 • Sqrt( )
 • BigMul( )
 • Ceiling( )
 • DivRem( )
 • Sign( ) 
 • Cos( ) 
 • Sin( )
 • Tan( ) 
 • Acos( )
 • Asin( )
 • Atan( )

metotları'dır. Aşağıda sırasıyla bu metotların kullanımı hakkında bilgi verdik.

Abs Metodu

Abs metodu verilen sayının mutlak değerini almak için kullanılmaktadır. Abs metodu parametre olarak farklı veri türlerinde değer alabilmekte ve aldığı veri türünde değer geri döndürmektedir. Yani int alıyorsa int , double alıyorsa double geri döndürür.

Abs Metodu Kullanımı

veri_türü sonuc=Math.Abs(veri_türü sayi);

Örneğin: 

int sonuc=Math.Abs(int sayi);

double sonuc=Math.Abs(double sayi);

float sonuc=Math.Abs(float sayi);

long sonuc=Math.Abs(long sayi);

decimal sonuc=Math.Abs(decimal sayi);

short sonuc=Math.Abs(short sayi);

sbyte sonuc=Math.Abs(sbyte sayi);

Örnek: 

Klavyeden girilen sayının mutlak değerini bulan programı yazın.

Console.WriteLine("Lütfen mutlak değeri alınacak sayıyı giriniz.");
int sayi= Int32.Parse(Console.ReadLine());

int sonuc=Math.Abs(int sayi);

Console.WriteLine("Sayının Mutlak Değeri: "+sayi);

Console.ReadLine();

 

Min Metodu

Max metodu, parametre olarak verilen iki sayıdan küçük olanı döndüren metod'dur. Bu metot bütün sayı türleri tarafından kullanılabilmektedir. 

Min Metodu Kullanımı

int sonuc=Math.Min(int sayi1,int sayi2);

float sonuc=Math.Min(float sayi1,float sayi2);

double sonuc=Math.Min(double sayi1,double sayi2);

decimal sonuc=Math.Min(decimal sayi1,decimal sayi2);

byte sonuc=Math.Min(byte sayi1,byte sayi2);

long sonuc=Math.Min(long sayi1,long sayi2);

short sonuc=Math.Min(short sayi1,short sayi2);

unit sonuc=Math.Min(unit sayi1,unit sayi2);

sbyte sonuc=Math.Min(sbyte sayi1,sbyte sayi2);

ulong sonuc=Math.Min(ulong sayi1,ulong sayi2);

ushort sonuc=Math.Min(ushort sayi1,ushort sayi2);

Örnek:

int sayi1=37;

int sayi2=100;

int sonuc=Math.Min(sayi1,sayi2);

Console.WriteLine("İki sayıdan küçük olan sayı ="+sonuc);

Console.ReadLine();

 

Max Metodu

Max metodu, parametre olarak verilen iki sayıdan büyük olanı döndüren metod'dur. Bu metot bütün sayı türleri tarafından kullanılabilmektedir. 

Max Metodu Kullanımı

int sonuc=Math.Max(int sayi1,int sayi2);

float sonuc=Math.Max(float sayi1,float sayi2);

double sonuc=Math.Max(double sayi1,double sayi2);

decimal sonuc=Math.Max(decimal sayi1,decimal sayi2);

byte sonuc=Math.Max(byte sayi1,byte sayi2);

long sonuc=Math.Max(long sayi1,long sayi2);

short sonuc=Math.Max(short sayi1,short sayi2);

unit sonuc=Math.Max(unit sayi1,unit sayi2);

sbyte sonuc=Math.Max(sbyte sayi1,sbyte sayi2);

ulong sonuc=Math.Max(ulong sayi1,ulong sayi2);

ushort sonuc=Math.Max(ushort sayi1,ushort sayi2);

Örnek:

int sayi1=37;

int sayi2=10;

int sonuc=Math.Max(sayi1,sayi2);

Console.WriteLine("İki sayıdan büyük olan sayı ="+sonuc);

Console.ReadLine();

 

 

Pow Metodu

Pow metodu üs alma metodu'dur. Yani Birinci_sayıİkinci Sayı şeklinde düşünebilirsiniz. Bu metod ile parametre olarak verilen birinci sayının , parametre olarak verilen ikinci sayı kadar çarpımını hesaplamak için kullanılır. 

Pow Metodu Kullanımı

double sonuc=Math.Pow(double birinci_sayi, double ikinci_sayi);

Örnek:

double birinci_sayi=2;

double ikinci_sayi=10;

double sonuc=Math.Pow(birinci_sayi,ikinci_sayi);

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

 

Round Metodu

Round metodu, parametre olarak verilen ondalıklı sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlama işlemi yapmaktadır. Örneğin : 3.01 ise 3'e yuvarlar, 3.49 ise 3'e yuvarlar, 3.51 ise 4'e yuvarlar.

Round Metodu Kullanımı

double sonuc=Math.Round(double sayi); 

Örnek:

double sonuc=Math.Round(2.49); 

Console.WriteLine(sonuc);
//Ekrana 2 yazar

double sonuc=Math.Round(2.50); 

Console.WriteLine(sonuc);
//Ekrana 3 yazar

double sonuc=Math.Round(2.01); 

Console.WriteLine(sonuc);
//Ekrana 2 yazar

double sonuc=Math.Round(2.55); 

Console.WriteLine(sonuc);
//Ekrana 3 yazar

Console.ReadLine();

 

Sqrt Metodu

Sqrt metodu, karakök bulmak için kullanılmaktdır. Double türünde verilen sayının karekökünü double türünde geri döndüren metot'tur.

Sqrt Metodu Kullanımı

double sonuc=Math.Sqrt(double sayi);

Örnek:

Console.WriteLine("Karekökünü bulmak istediğiniz sayıyı giriniz");
double sayi = double.Parse(Console.ReadLine());

double sonuc=Math.Sqrt(sayi);

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

 

BigMul Metodu

BigMul metodu parametre olarak verilen 2 adet int tamsayının çarpımını,  long türünde geri döndüren metod'dur.

BigMul Metodu Kullanımı

long sonuc=Math.BigMul(int sayi1, int sayi2);

Örnek:

int sayi1=37;

int sayi2=28;

long sonuc=Math.BigMul(int sayi1, int sayi2);

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

 

Ceiling Metodu

Ceiling metodu, parametre olarak verilen ondalıklı sayıyı yukarıya veya tamsayının aynısına yuvarlama işlemi yapmak için kullanılmaktadır. Bu metodda virgülden sonra 0'dan başka herhangi bir sayı olduğunda yukarı yuvarlama işlemi yapmaktadır.

Ceiling Metodu Kullanımı

double sonuc=Math.Ceiling(double sayi);

Örnek:

İlk olarak sayının sonunda . (noktadan) sonra 0'dan başka sayı olduğu için yukarı yuvarladı ve 4 oldu, ikincisinde ise . noktadan sonra 0'dan başka bir sayı olmadığı için aynı sayıyı verdi.

double sayi = 3.001;

double sonuc = Math.Ceiling(sayi);

Console.WriteLine(sonuc);
//Ekrana 4 yazacaktır.

sayi = 3.00;

sonuc = Math.Ceiling(sayi);

Console.WriteLine(sonuc);
//Ekrana 3 yazacaktır.

Console.ReadLine();

 

DivRem Metodu

Divrem metodu, bölme işleminde bölümü bulmak için kullanılan metod'dur. Bölünen ve bölen girildiğinde geriye bölme işleminin sonucunu veren ve 3. parametre olarakta kalanı veren parametredir. Sayısal veri türlerinin tümünde kullanılabilir.

DivRem Metodu Kullanımı

int bolum=Math.DivRem(int bolunen, int bolen,out int kalan);

Örnek:

int kalan;

Console.WriteLine("Lütfen bölünen sayıyı giriniz.");
int bolunen= Int32.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Lütfen bölen sayıyı giriniz.");
int bolen= Int32.Parse(Console.ReadLine());


int bolum=Math.DivRem(bolunen, bolen,out kalan);

Console.WriteLine("Bölme işleminde Bölüm={0}, Kalan={1}",bolum,kalan);

Console.ReadLine();

 

Sign Metodu

Sign metodu, parametre olarak verilen sayının negatif mi, pozitif mi, sıfıra eşit mi olduğunu bulmak için kullanılmaktadır. Geriye döndürdüğü değerler:

 • 0 : Geriye 0 (sıfır) döndürdüğünde Sıfıra eşit demektir.
 • 1 : Geriye 1 (bir) döndürdüğünde Pozitif demektir.
 • -1 : Geriye -1 (eksi bir) döndürdüğünde Negatif demektir.

Sign Metodu Kullanımı

int sonuc=Math.Sign(int sayi);

Örnek:

Console.WriteLine("Lütfen bir sayı giriniz");
int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

int sonuc=Math.Sign(sayi);

switch (sonuc)
{
  case 0: Console.WriteLine("Sayı Sıfıra Eşit"); break;
  case 1: Console.WriteLine("Sayı Pozitif"); break;
  case -1: Console.WriteLine("Sayı Negatif"); break;

  default: Console.WriteLine("Yanlış Değer Girildi"); break;
}

Console.ReadLine();

 

 

Cos Metodu

Cos metodu, parametre olarak verilen radyan açı değerini kosinüs olarak geri döndüren metod'dur. Kosinüs değerini Double olarak geri döndürmektedir. Bu metodu kullanabilmek için ilk önce derece olarak vereceğimiz açıyı radyana dönüştürmemiz gerekmektedir. Bunun için Radyan = Derece * (π / 180) formülünü kullanmamız gerekir.

Cos Metodu Kullanımı

double sonuc=Math.Cos(double Radyan);

Örnek:

for(double i=0; i<=180; i+=15)
{

double Radyan = i * (3.14 / 180);
//verdiğimiz dereceyi radyana dönüştürüyoruz.

double sonuc = Math.Cos(Radyan);
Console.WriteLine(sonuc);
}
      
Console.ReadLine();

 

Sin Metodu

Sin metodu, parametre olarak verilen radyan açı değerini sünüs olarak geri döndüren metod'dur.  Sinüs değerini Double olarak geri döndürmektedir.

Sin Metodu Kullanımı

double sonuc=Math.Sin(double Radyan);

Örnek:

for(double i=0; i<=180; i+=15)
{

double Radyan = i * (3.14 / 180);
//verdiğimiz dereceyi radyana dönüştürüyoruz.

double sonuc = Math.Sin(Radyan);
Console.WriteLine(sonuc);
}
      
Console.ReadLine();

 

Tan Metodu

Tan metodu, parametre olarak verilen radyan açı değerini tanjant olarak geri döndüren metod'dur. Tanjant değerini Double olarak geri döndürmektedir.

Tan Metodu Kullanımı

double sonuc=Math.Tan(double Radyan);

Örnek:

for(double i=0; i<=180; i+=15)
{

double Radyan = i * (3.14 / 180);
//verdiğimiz dereceyi radyana dönüştürüyoruz.

double sonuc = Math.Tan(Radyan);
Console.WriteLine(sonuc);
}
      
Console.ReadLine();

 

Acos Metodu

Acos metodu, parametre olarak verilen kosinüs değerinin radyan açı değerini geri döndüren metod'dur. 

Acos Metodu Kullanımı

double sonuc=Math.Acos(double kosinus_degeri);

Örnek:

double sonuc=Math.Acos(1);

Console.WriteLine(sonuc);

      
Console.ReadLine();

 

Asin Metodu

Asin metodu, parametre olarak verilen sinüs değerinin radyan açı değerini geri döndüren metod'dur. 

Asin Metodu Kullanımı

double sonuc=Math.Asin(double sinus_degeri);

Örnek:

double sonuc=Math.Asin(1);

Console.WriteLine(sonuc);

      
Console.ReadLine();

 

Atan Metodu

Atan metodu, parametre olarak verilen tanjant değerinin radyan açı değerini geri döndüren metod'dur. 

Atan Metodu Kullanımı

double sonuc=Math.Atan(double tanjant_degeri);

Örnek:

double sonuc=Math.Atan(1);

Console.WriteLine(sonuc);

      
Console.ReadLine();

 

Önceki Ders: C# Metinsel Metotlar Sonraki Ders: C# Ekrana 5 Defa Merhaba Dünya Yazma