C# Değişkenler

C# programlama dili ve diğer programlama dillerinde bilinmesi gereken en temel bilgilerden biri değişkenlerin ne olduğu, neyi ifade ettiğidir.

Değişken nedir?

Değişken, programlama içinde değişen ifadelerdir desek çok yalan olmaz ama bilimsel ve güzel bir tanımlama olmayacağı kesin. Değişken, programlama dilinde verilerin verdiğimiz isimle bellekte saklandığı alanları ifade etmektedir.

Tanımlanan her değişkene bellek (hafıza) bölgesinde değişkenin özelliğine göre bir alan ayrılmaktadır. Bellek bölgesinde okuma ve yazma işlemleri değişken ismi üzerinden yapılmaktadır. Değişkenler belirli bir kurala göre tanımlanmakta ve belirli bir kurala göre isimlendirilmektedirler.

Değişken tanımlama kuralı:

<veri tipi>   <değişken adı>;

Değişken tanımlama kuralında gördüğünüz veri tipi, ilk olarak programlamayı öğrenenler için veri tipini kısaca tanımlayalım.

Veri Tipi nedir?

Veri tipi, oluşturacağımız bir değişken için bellekte (hafızada) ayrılacak olan bölgenin hangi biçimde olacağını belirlemek için kullanılan ifadedir. Örneğin: int, string, double birer veri tipidir.

Veri tipleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar:

 • Değer tipleri

 • Referans tipleri

Değer Tipleri

Adı

Açıklama

Max ve Min Değerleri

sbyte

8 Bit işaretli tamsayı

-128  ile 127 arasında değer alır.

short

16 Bit işaretli tamsayı

-32.768 ile 32.767 arasında değer alır.

int

32 Bit işaretli tamsayı

-2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında değer alır.

long

64 Bit işaretli tamsayı

-9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.807 arasında değer alır.

byte

8 Bit işaretsiz tamsayı

0 ile 255 arasında değer alır.

ushort

16 Bit işaretsiz tamsayı

0 ile 65.535 arasında değer alır.

uint

32 Bit işaretsiz tamsayı

0 ile 4.294.967.295 arasında değer alır.

ulong

64 Bit işaretsiz tamsayı

0 ile 18.446.744.073.709.551.615 arasında değer alır.

float

32 Bit tek kayan sayı

+yada – 1,5*10-45 : + ya da – 3,4*1038

double

64 Bit çift kayan sayı

+yada – 5*10-324 : + ya da – 1,7*10308 arasında değer alır.

decimal

256  Bit ondalıklı sayı

+yada – 1,5*10-28 : + ya da – 7,9*1028 arasında değer alır.

bool

Doğru ya da Yanlış

true ya da false değeri alır.

char

16 Bit Unicode karakterler

Karakter

  Referans Tipleri

Adı

Açıklama

object

Tüm veri tiplerinin türediği kök eleman

string

Metinsel ifadeler

 

Kısaca en sık kullandığımız veri tiplerini tanıyalım:

 • int : Tam sayı

 • string : Unicode karakterler

 • double: Ondalıklı sayı

 • bool: Doğru yanlış

ifade etmek için kullanılır.

 

Değişken İsimlendirme Kuralları :

 • C# programlama dilinde kelimeler arasında boşluk bırakılmaz. Boşluk yerine _ (alt tire) işareti kullanılması önerilmektedir.

 • C# programlama dili büyük küçük harfe duyarlı bir dildir.

 • Değişken tanımlanırken !, ?, {, ] gibi karakterler kullanılmaz.

 • Değişken tanımlanırken alfabede bulunan karakterlerle veya _ (alt tire) ile başlanmalıdır. Rakam ile başlayan değişken tanımlanamaz fakat ilk harf hariç rakam(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) kullanılabilir.

 • Programlama dili için tanımlanmış anahtar kelimeleri değişken isimleri olarak kullanılmaz.

 

Değişken tanımlama örnekleri:

int yas;
int _yas;


double ortalama;
double puan;


bool kontrol;
bool ifade;

string isim;
string _soyisim;

 

Önceki Ders: C# Merhaba Dünya Sonraki Ders: C# Atama İşlemleri